Proračun, nova osnovna šola in obnova gradu Lisičje

[ 1 ] Comment
Share

 Občina Škofljica je prvič v svoji zgodovini dobila dvoletni proračun – za leti 2012 in2013. V njem je med drugim postavljena finančna konstrukcija za nekaj večjih projektov. Med temi nas najbolj zanimata gradnja nove osnovne šole na Lavrici in obnova dvorca Lisičje.

Prioriteta – izgradnja nove osnovne šole

Prioriteta svetniške skupine Neodvisne liste (NL) Naša Lavrica je bila vedno izgradnja nove osnovne šole na Lavrici, in sicer izgradnja popolne dvooddelčne devetletke. Zato smo bili vedno pripravljeni na dogovore in kompromise. Predlagali smo, da pred odločitvijo za nov projekt pridobimo neodvisno strokovno mnenje o obstoječem projektu nove osnovne šole od kompetentnih strokovnjakov. Le ti so ugotovili, da je obstoječi projekt

  • energetsko potraten,
  • ne omogoča faznosti gradnje
  • in je nesmotrn in ekonomsko neupravičen.

To pomeni, da je glede na občinsko finančno stanje takšna gradnja neizvedljiva. Zato smo soglasno potrdili sklep, da želimo nov projekt, s katerim bo mogoče pridobiti sredstva Eko sklada, šolo zgraditi v dveh fazah, zaradi energetske varčnosti pa bo njeno obratovanje bistveno cenejše.

Svetniki NL Naša Lavrica smo ob tem jasno povedali, da pričakujemo, da se bo gradila popolna dvooddelčna devetletka. V prvi fazi z devetimi ali več matičnimi učilnicami, kabineti, naravoslovnimi učilnicami in telovadnico ter vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (kuhinja, jedilnica, garderobe itd.). V drugi fazi se dogradijo ostale matične učilnice in s tem zagotovi popolna dvooddelčna devetletka. V vsakem primeru mora prva faza izgradnje iz prostorskega vidika zadostovati za toliko časa, da bo občina finančno sposobna izvesti še drugo fazo. Edino tako bomo namreč rešili problem dvoizmenskega pouka.

Obnova dvorca Lisičje brez sklepa občinskega sveta

Zaplete pa se pri projektu, za katerega naj bi iz proračuna v 4-ih letih odteklo 700.000 EUR občinskega denarja. Gre za obnovo dvorca Lisičje. Svetniška skupina NL Naša Lavrica se seveda strinja, da ne smemo dovoliti, da bi naša kulturna dediščina propadala. Zato smo v mesecu juliju na občino pripeljali zasebnega investitorja, ki bi dvorec obnovil s pomočjo lastnih sredstev in sredstev iz EU skladov. Poleg tega bi seveda poskrbel tudi za vsebino, brez katere na razpisih za EU sredstva sploh ni mogoče kandidirati. Župan mu je omogočil predstavitev idejnega osnutka oživitve dvorca Lisičje na izredni seji meseca septembra, vendar pa razprave na to temo ni bilo. Na seji vseh komisij občinskega sveta, na kateri smo razpravljali o dvoletnem proračunu,  je občina predstavila tudi svoje videnje obnove dvorca, ideje so bile večinoma enake kot ideje zasebnega investitorja. Na naslednjo sejo naj bi bila uvrščena tudi točka glede variante obnove gradu, a se to ni zgodilo. Odločali naj bi med tremi možnostmi:

1/ celovita obnova – nosilec Občina Škofljica (prednost je v tem, da bi z gradom upravljala občina, slabost pa v tem, da bo za to porabila 700.000 EUR ter da bo za projekte in vsebino morala plačevati zunanje sodelavce)

2/celovita obnova – nosilec Občina Škofljica in zasebni partnerji (prednost naj bi bila, da bi se obnova izvedla brez večjega finančnega vložka občine, slabost pa v omejitvi upravljanja)

3/ celovita obnova – nosilec zasebni subjekt (največja prednost je obnova in oživitev gradu brez vložka občine, slabost pa v tem, da občina ne bi imela popolnega vpliva na obnovo in aktivnosti).

EPILOG

Ker o tem, katera varianta obnove dvorca Lisičje je v danih gospodarskih razmerah najboljša, na občinskem svetu nismo odločali, smo poskušali točko glede dvoletnega proračuna prestaviti na izredno sejo, odločanje bi tako prestavili le za 14 dni. Hkrati bi občinski svet odločal o tem, koliko denarja naj občina nameni obnovi dvorca. Svetniki NL Naša Lavrica smo se strinjali, da se v proračunu zagotovijo sredstva za obnovo strehe, saj le-ta pušča, z amandmajem na proračun pa smo zahtevali, da se vsa preostala sredstva namenijo gradnji nove osnovne šole. Menimo, da bi bilo bolj smotrno s sredstvi, namenjenimi za obnovo in revitalizacijo dvorca Lisičje, zgraditi šolo, ki jo bodo lahko obiskovali vsi učenci od 1. do 9. razreda, ne pa samo tisti od 1. do 5. razreda. Problem prezasedenosti matične šole na Škofljici bi bil tako rešen le začasno. Dejstvo je, da se v občino ljudje še vedno priseljujejo, predvidena pa je tudi gradnja novih stanovanj. Koliko novih otrok bo na Lavrici in v celotni občini? Za koliko oddelkov?

Zato, ker pred sprejemanjem proračuna za leti2012 in2013 ni bilo jasno, po katerem projektu bomo gradili novo šolo, in občinski svet ni razpravljal in sprejel sklepa o tem, kako bomo obnavljali dvorec Lisičje, dopolnjenega proračuna nismo podprli (en svetnik proti, dva vzdržana). Nismo namreč vedeli, ali so sredstva – zlasti za gradnjo šole – realno planirana.

Na isti seji, potem ko je bil proračun 2012–2013 sprejet, smo razpravljali o gradnji šole in sprejeli sklep, kar smo zapisali že zgoraj, da se lotimo gradnje nove osnovne šole po novem, smotrnejšem projektu. Župan je ob tem povedal, da bo komisijo, ki je podala strokovno mnenje o obstoječem projektu, povabil tudi k načrtovanju nove šole.

Svetniki NL Lavrica se bomo sedaj aktivno vključili v načrtovanje nove šole, ker pa je proračun za naslednji dve leti sprejet, upamo, da bo ob morebitnem pomanjkanju finančnih sredstev župan le-ta zagotovil z pravočasnimi in ustreznimi rebalansi proračuna.

                                                                                                                                                                                              Neodvisna lista Naša Lavrica

Bojan Božič, mag. Nataša Spreitzer, mag. Iztok Petrič

En odziv na Proračun, nova osnovna šola in obnova gradu Lisičje

  1. Milan pravi:

    Končno smo deležni nekaj informacij o dogajanju v občini.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja